Turkish Cargo สายการบินขนส่งสินค้าในเครือ Turkish Airlines ได้รับการรับรองมาตรฐาน ‘GROUP A TAPA FSR’ การันตีถึงความสามารถของสายการบินฯ ในการลดความสูญเสียในซัพพลายเชนระหว่างประเทศ และสะท้อนถึงความปลอดภัยในศูนย์ปฏิบัติการสินค้าของสายการบินฯ

โดย TÜV Rheinland ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม ได้ให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวแก่สถานีสินค้าของ Turkish Cargo ที่อากาศยาน Istanbul และ Atatürk  

มาตรฐาน GROUP A TAPA FSR มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ บริษัทขนส่ง หน่วยงานด้านกฏหมายระหว่างประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั่วโลก

ปัจจุบัน TAPA มีสมาชิกมากกว่า 600 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และบริษัทขนส่งชั้นนำของโลก โดยมาตรฐานที่ TAPA ให้การรับรองนี้สะท้อนถึง

  • ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในระดับที่ลูกค้ามีความพึงพอใจสูง   
  • ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาสภาพความปลอดภัยของสภาพ
  • ความสามารถในการลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ความสูญเสีย และการรักษาความปลอดภัยโดยมืออาชีพ

ทั้งนี้ Turkish Cargo มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับท็อป 5 ของโลกภายในปี 2023 โดยมุ่งให้ความสำคัญสูงสุดแก่ความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า