Front Cover

อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศในปัจจุบัน เต็มไปด้วยความผกผันและปัจจัยมากมาย ที่สร้างความซับซ้อนและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลง องค์กรต่างๆ ต้องพัฒนาประสิทธิภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อดึงดูดธุรกิจด้วยบริการระดับคุณภาพ

Swiss WorldCargo ส่วนงานขนส่งสินค้าของสายการบิน Swiss International Air Lines (SWISS) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิ ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพจากภายใน โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรเหนือสิ่งใด

AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชัยฤทธิ์ มโนศักดิ์เสรี ผู้จัดการฝ่ายการขนส่งสินค้าประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา ของ Swiss WorldCargo มาพูดคุยถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยการให้ความสำคัญอันดับหนึ่งกับบุคลากร โดยมีแผนการอบรมที่ขับเน้นศักยภาพสูงสุดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้ทัศนคติการปฏิบัติงานที่เปิดกว้างและทันสมัย เพื่อฟูมฟักคุณภาพที่ยั่งยืนและโดดเด่นเหนือใคร   

3P Strategy

“หากพูดถึง Swiss ก็ต้องนึกถึงคำว่าคุณภาพตามมา เช่น สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง อย่าง เครื่องประดับที่มีมูลค่า นาฬิกา หรือเภสัชภัณฑ์ ดังนั้น เมื่อเอ่ยถึง Swiss WorldCargo ก็ต้องนึกถึงบริการระดับห้าดาวด้วยเช่นกัน โดยคุณภาพของเรา มาจากขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนการทำงานดังกล่าวจะเกิดผลได้ ก็ต้องมาจากตัวบุคลากร หากเราได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ บริการก็จะไม่มีคุณภาพไปด้วย” คุณชัยฤทธิ์ เกริ่นถึงหัวใจหลักของแบรนด์ Swiss WorldCargo

คุณภาพของ Swiss WordCargo ที่ตั้งต้นมาจากตัวบุคลากร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่องค์กร ที่เปี่ยมด้วยความพิถีพิถัน “เรามีขั้นตอนการรับพนักงานที่ละเอียดลออ หลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน และได้รับคัดเลือกแล้ว พนักงานทุกคนจะต้องผ่านแบบทดสอบประเมินบุคคลหรือ Psychometric test ซึ่งเป็นดั่งข้อยืนยันถึงศักยภาพและความเหมาะสมต่อตำแหน่งของพนักงานคนนั้น” คุณชัยฤทธิ์เผย 

Swiss WorldCargo มองว่า ความยั่งยืนขององค์กร เกิดจากปัจจัยสำคัญสามข้อ คือ ธุรกิจที่มีผลกำไร สภาพแวดล้อม และบุคลากร เช่นนั้นแล้ว จึงก่อกำเนิดเป็นกลยุทธ์ ‘3P’ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักดังกล่าว คือ

‘Planet’ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลดมลภาวะ ลดการใช้กระดาษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ‘Profit’ หรือการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไร และ ‘People’ หรือบุคลากร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขององค์กร เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าบุคลากรเป็นส่วนประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ทีมงานทั้งห้าท่าน ภายใต้การชี้นำของคุณชัยฤทธิ์ ต่างช่วยกันเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม โดยพนักงานอาวุโสจะมีหน้าที่อบรม สั่งสอน และมอบความรู้ให้แก่พนักงานรุ่นน้อง เสริมด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากองค์กร เช่น ความรู้ในเรื่องของสินค้าอันตราย หลักการขายพื้นฐาน และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จำเป็น

(จากซ้าย) คุณนิราวัลย์ จันทร์ฟู พนักงานจัดการบริการและการขาย, คุณดาริน ปฏิเมธีภรณ์ พนักงานฝ่ายขายอาวุโส, คุณภุชงค์ ชาสันเทียะ พนักงานจัดการบริการและการขาย, คุณชัยฤทธิ์ มโนศักดิ์เสรี ผู้จัดการฝ่ายการขนส่งสินค้าประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา, คุณศรัณย์ ชัยเดช พนักงานจัดการบริการและการขาย และคุณศุภกร ชาวงษ์ หัวหน้าพนักงานการขายและการจัดการบริการ

Foster the People

Swiss WorldCargo สะท้อนการขับเคลื่อนองค์กรจากภายใน ผ่านการลงทุนเพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมอบการอบรมฝึกฝนทักษะในรูปแบบออนไลน์ที่ตัวพนักงานสามารถอบรมได้ด้วยตัวเอง เสริมด้วยการส่งตัวพนักงานไปอบรม ณ สำนักงานใหญ่ ในเมือง Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

“การให้ความสำคัญกับบุคลากรในลักษณะนี้ สร้างความแตกต่างให้กับบริษัทของเรา โดยในทุกๆ ปี ผมจะส่งพนักงานในทีมไปอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทำความรู้จักคุ้นเคยกับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และความราบรื่นในการประสานงานระหว่างสาขาประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ พร้อมกันนั้น เมื่อโอกาสอำนวย ทางบริษัทก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างประเทศ (Staff Experience Exchange Program) เพื่อเปิดโลกทัศน์ และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ตัวพนักงาน ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอีกด้วย” คุณชัยฤทธิ์อธิบาย   

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมศึกษางานดังกล่าว จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหัวข้อการอบรม ตั้งแต่สามวัน ไปจนถึงหนึ่งสัปดาห์ โดยนอกเหนือจากความรู้ในด้านการปฏิบัติงานแล้ว Swiss WorldCargo ยังมีการอบรมทักษะการดำเนินธุรกิจ หรือ Business Education Skills เช่น กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารจัดการตนเอง ซึ่งเป็นทักษะเพิ่มเติมที่มีส่วนช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในตัวพนักงานยิ่งขึ้นไปอีกด้วย  

“ในอดีต การอบรมความรู้พนักงานของสายการบินต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับส่วนงานที่ตัวพนักงานรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว เช่น พนักงานฝ่ายขาย ก็จะไปเรียนรู้เรื่องการขาย พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ก็เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติการ โดยไม่มีการเสริมทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือ Soft Skill เช่น ทักษะการดำเนินธุรกิจเข้าไปด้วย” คุณชัยฤทธิ์เปรียบเทียบ

นอกจากโครงการส่งเสริมการอบรมศึกษางานให้แก่พนักงานในประเทศไทยแล้ว คุณชัยฤทธิ์ ยังมีหน้ารับผิดชอบดูแลธุรกิจและเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานในประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น General Sales Agency (GSA) ให้กับ Swiss WorldCargo อีกด้วย

“เรามีนโยบายส่งตัวพนักงานในกัมพูชาและเวียดนามไปอบรมที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีการเรียกตัวพนักงานเหล่านั้นมาอบรมความรู้ในประเทศไทย เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในส่วนการขนส่งสินค้าระหว่างภาคพื้นของทีมงานประเทศไทยอีกด้วย”   

Empowering Staff 

คุณชัยฤทธิ์ มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังทัศนคติการปฏิบัติงานแบบ ‘Leadership Principles’ หรือแนวคิดความเป็นผู้นำ ในตัวบุคลากรของ Swiss WorldCargo ทุกคน โดยส่วนประกอบแยกย่อยของคติดังกล่าว คือ การเป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ (Driving Business) ซึ่งพนักงานในทีมของคุณชัยฤทธิ์ทั้งหมด ต่างมีส่วนร่วมทั้งในด้านงานขายและงานปฏิบัติการ เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างลึกซึ้ง  

“พนักงานทุกคนจะต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกภาคส่วน พนักงานทุกคนในทีมของผมจะมีการสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เราจัดตารางให้พนักงานรับผิดชอบงานในส่วนปฏิบัติการในช่วงหนึ่ง และสลับมารับผิดชอบงานในส่วนการขายในช่วงถัดไป นอกจากนั้น เรายังเตรียมตัวพนักงานให้สามารถเข้ามารับผิดชอบงานแทนเพื่อนร่วมทีมได้ ในสถานการณ์ที่มีพนักงานหลักป่วยหรือลาพักร้อนอีกด้วย” คุณชัยฤทธิ์อธิบาย

การรับมือกับความหลากหลาย (Mastering Complexity) หรือ คือการที่พนักงานแต่ละคนต้องมีความสามารถที่จะรับมือกับปัจจัยในการดำเนินงานที่ผกผัน เช่น ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดย Swiss WorldCargo เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และทดลองทำสิ่งใหม่ โดยไม่ยึดติดกับกรอบหรือขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิม

“ภายใต้กรอบนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหากผลลัพธ์ออกมาไม่ดี เราก็จะมีการปรึกษาหารือเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว ถึงแม้ว่าสิ่งที่พนักงานตัดสินใจอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด แต่พื้นฐานของการตัดสินใจนี้อาจมาจากแนวความคิดที่ดี และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตก็ได้” คุณชัยฤทธิ์ออกความเห็น

การฟูมฟักความรู้ความสามารถของบุคลากร  (Fostering Talent) “เมื่อแรกเริ่มรับพนักงานเข้าองค์กร ผมจะแจ้งก่อนว่านอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานขายแล้ว พนักงานยังต้องสามารถรับผิดชอบงานในส่วนปฏิบัติการได้ด้วย เนื่องจากผมมองว่า พนักงานขายที่ดี จำต้องมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติการอย่างถ่องแท้ด้วย” คุณชัยฤทธิ์กล่าว  

การส่งเสริมความสามารถที่หลากหลาย (Multifunctional Staff) หมายถึงการที่ทีมงานของคุณชัยฤทธิ์มีบทบาทความรับผิดชอบในส่วนงานธุรการ เช่น งานที่เกี่ยวกับบริการออกเอกสาร หนังสือสำคัญ ตรวจรายงานการขาย

รวมไปถึงงานบัญชี กล่าวคือ Swiss WorldCargo เป็นสำนักงานแบบ One Single Service Office ที่พนักงานสามารถมอบบริการได้อย่างครบวงจร 

คุณชัยฤทธิ์ มโนศักดิ์เสรี ผู้จัดการฝ่ายการขนส่งสินค้าประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา

การเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (Leading Change) เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น คุณชัยฤทธิ์ส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของความเปลี่ยนแปลง และมีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม

และส่วนประกอบที่สำคัญอีกประการ คือ การสร้างจิตวิญญาณร่วมกัน (Creating Spirit) “บุคลากรทุกคน ล้วนมีความสำคัญต่อองค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะในตำแหน่งใด ทีมเวิร์กหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เรามีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับรู้ประสิทธิภาพการทำงานและความคืบหน้าของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ถึงเป้าหมาย” คุณชัยฤทธิ์กล่าว  

พร้อมกันนั้น คุณชัยฤทธิ์จะเปิดประตูห้องทำงานไว้ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานเข้ามาปรึกษาได้ทุกเมื่อ “เรายังมีรูปแบบการดำเนินงานที่เรียกว่า ‘Walk Your Talk’ ซึ่งเป็นการเดินไปให้คำปรึกษาแก่พนักงานถึงโต๊ะ โดยไม่จำเป็นต้องเรียกพนักงานเข้ามาพบ เมื่อมีการพูดกับพนักงานที่หน้าโต๊ะ พนักงานคนอื่นๆ ก็จะได้รับรู้ถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย ในกรณีที่พนักงานมีปัญหาส่วนตัว ก็สามารถเดินเข้ามาพูดคุย เพื่อขอคำปรึกษา ประหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน” คุณชัยฤทธิ์เผย  

ท่ามกลางอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่เปี่ยมไปด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอน Swiss WordCargo ผลักดันศักยภาพขององค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการให้ความสำคัญกับตัวพนักงาน เปิดรับและปลูกฝังความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ภายใต้หลักการดำเนินงานที่ทันสมัยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทีมงาน เหล่านี้เอง คือปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างคุณภาพอย่างไม่มีใครเทียบ รวมถึงส่งให้ Swiss WorldCargo เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่โดดเด่นเหนือใครในอุตสาหกรรม