Singapore Airlines and Temasek Foundation Partner to Support World Food Programme

สายการบิน Singapore Airlines และมูลนิธิ Temasek สนับสนุนโครงการอาหารโลก (World Food Programme หรือ WFP) ขององค์การสหประชาชาติ ในภารกิจขนส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นรวมถึงสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรับมือกับวิกฤติ Covid-19  

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา WFP ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขนส่งบุคลากรและสินค้าที่จำเป็น ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤต Covid-19 โดยได้ดำเนินการขนส่งไปแล้วกว่า 800 เที่ยวบิน ไปยัง 159 ประเทศ อย่างไรก็ตาม WFP ยังมีปริมาณสินค้าที่ต้องขนส่งอีกมากตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์จากนี้ 

สายการบิน Singapore Airlines ได้เข้าร่วมภารกิจของ WFP ด้วยการจัดเที่ยวบินพิเศษ ตลอดจนมอบพื้นที่ระวางสินค้าในเส้นทางที่ให้บริการอยู่แล้ว เพื่อขนส่งสินค้าให้กับ WFP โดย Singapore Airlines ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมูลค่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากมูลนิธิ Temasek

Mr. Chin Yau Seng รองประธานบริหาร สายงานขนส่งสินค้า สายการบิน Singapore Airlines กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม ในการขนส่งเวชภัณฑ์และสินค้าที่จำเป็น ไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ในครั้งนี้”