IATA to Improve Efficiency of Cargo Handling Audits

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จัดตั้งโครงการใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานทั่วโลกด้านการจัดการสินค้า โครงการดังกล่าวในชื่อ Smart Facility Operational Capacity (SFOC) มีเป้าหมายที่จะลดทั้งความซับซ้อนและซ้ำซ้อนในกระบวนการจัดการสินค้า

ในการดำเนินโครงการนี้ IATA ได้เปิดตัวระบบการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์การจัดการสินค้า Smart Facility Operational Capacity Audit Certification (SFOC Audit Certification) เพื่อให้สายการบินมั่นใจได้ว่าศูนย์การจัดการสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SFOC มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานตามหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการสินค้าของ IATA อย่างแท้จริง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าขั้นตอนการตรวจสอบการจัดการสินค้าที่ซ้ำซ้อนนั้นทำให้เสียเวลาถึง 360,000 วันต่อปี การรับรองมาตรฐานนี้จึงเข้ามาช่วยลดความซ้ำซ้อนโดยมีเป้าหมายที่จะลดให้ได้ถึง 50% ทั่วทั้งอุตสาหกรรมโดยการขจัดขั้นตอนการรับรองกระบวนการจัดการสินค้าทั่วไป

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้ออกร่างคำปฏิญาณ Audit Reduction Commitment (ARC) ของภาคอุตสาหกรรมในการลดการตรวจสอบ โดยสารการบินที่เข้าร่วมในโครงการ SFOC จะทำการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อระบุว่ามาตรฐานการตรวจสอบใดไม่จำเป็นสำหรับศูนย์การจัดการสินค้าที่ได้รับการรับรอง SFOC ต่อจากนั้นจะมีการระบุขอบเขตการตรวจสอบใหม่ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว

ทั้งนี้ในเบื้องต้นสิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางหลักในการดำเนินโครงการ Smart Facility Operational Capacity (SFOC) บริษัท SATS และสายการบิน Singapore Airlines เป็นหน่วยงานแรกที่เข้าร่วมโครงการ SATS ยังเป็นศูนย์การจัดการสินค้าแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SFOC Audit Certification ส่วน Singapore Airlines เป็นสายการบินแรกที่เข้าร่วมโครงการโดยลงนามในร่างคำปฏิญาณ ARC