Emirates SkyCargo สายการบินขนส่งสินค้าในเครือ Emirates Airlines ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เปิดเผยถึงความสำเร็จจากปฏิบัติการเที่ยวบินพิเศษเพื่อขนส่งเชอร์รี่จากประเทศชิลีไปสู่ปลายทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ Shanghai, Hong Kong และ Seoul ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ปฏิบัติการขนส่งเชอร์รี่จากกรุง Santiago ประเทศชิลี ด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 777F ซึ่งมีขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าได้ประมาณ 100 ตันต่อเที่ยวบิน ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว Emirates SkyCargo ได้ปฏิบัติการขนส่งเชอร์รี่ทั้งสิ้น 850 ตัน จากเที่ยวบินทั้งหมด 9 เที่ยวบิน

Emirates SkyCargo เป็นสายการบินขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งออกสินค้าจากประเทศชิลีไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน (กรกฎาคม 2018 – มิถุนายน 2019) สายการบินฯ ได้ปฏิบัติการขนส่งปลาแซลมอนกว่า 4,000 ตันจากชีลีไปยังจีนและตลาดการค้าอื่น ๆ ทั่วโลกผ่านห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโดยสาร นอกเหนือไปจากการขนส่งเชอร์รี่และปลาแซลมอนแล้ว Emirates SkyCargo ยังปฏิบัติการขนส่งสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ ของประเทศชิลี ได้แก่ บลูเบอร์รี่และองุ่น

Emirates SkyCargo ยังมีบริการ ‘Emirates Fresh’ โซลูชันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลไม้ ผัก และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ จะยังคงไว้ซึ่งความสดใหม่ตลอดการขนส่งตั้งแต่ต้นทางไปสู่ปลายทาง นอกจากนี้ บริการเที่ยวบินดังกล่าวยังปฏิบัติการด้วยฝูงเครื่องบินที่ลำตัวกว้างทันสมัยจำนวน 270 ลำ ทั้งนี้ ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา Emirates SkyCargo ได้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 400,000 ตันทั่วโลก