DHL Express Malaysia และ Pen Aviation ลงนามบันทึกความเข้าใจในการขนส่งสินค้าด้วยโดรน

0
321
DHL Express

DHL Express ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนระดับโลก และ Pen Aviation (PEN) ผู้ให้บริการระบบนิเวศสำหรับโซลูชันการทำงานอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (UAS) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อพัฒนาการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อเวลาด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เชิงพาณิชย์ ภายใต้โซลูชัน UAS ของ PEN โดยร่วมมือกับสายการบิน Raya Airways ในฐานะผู้ปฏิบัติการโดรนขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ DHL จะเข้าร่วมการทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้งานเชิงพาณิชย์ (POC) ภายในช่วงสิ้นปี 2021 เพื่อทดสอบการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ในการขนส่งสินค้าที่อ่อนไหวต่อเวลาด้วยโดรนสำหรับภารกิจด้านโลจิสติกส์ภายในท่าเรือ โดยเน้นอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีเป็นหลัก ทั้งนี้ กระบวนการ POC จะครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งสินค้าจากแหล่งต้นทางจนถึงการขนส่งในระยะ Last Mile สำหรับงานโลจิสติกส์ท่าเรือ โดยเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง DHL, Pen Aviation และ Raya Airways นอกจากนี้ยังจะทำการประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ฝูงบินโดรนสามารถช่วยกระชับกระบวนการโลจิสติกส์ในท่าเรือ และกิจกรรมการกระจายสินค้าในท่าเรือเชิงพาณิชย์ โดยการรับและส่งสินค้าจะใช้โดรนขนส่งสินค้า รุ่น PEN55V ซึ่งเป็นโดรนขนาดกลางของ Pen Aviation สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 12 กิโลกรัม ในการขนส่งสินค้าจากดาดฟ้าเรือไปยังท่าเรือ และขนส่งสินค้าจากท่าเรือกลับไปยังดาดฟ้าเรือได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน

โดยภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ DHL และ Pen Aviation จะทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบและปรับใช้ PEN55V เพื่อขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือจากระยะไกล โดยเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้นั้นรวมถึงการพัฒนาฝูงบินโดรนที่ประกอบด้วยโดรน PEN55V และโดรน PEN1360V ซึ่งเป็นโดรนขนส่งสินค้าหนักที่ออกแบบและผลิตโดยความร่วมมือกับบริษัท Cavok-UAS ทั้งนี้ ในการรองรับน้ำหนักสินค้าที่เท่ากัน โดรน PEN55V จะใช้พลังงานในการบินน้อยกว่าพาหนะแบบ UAV ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และไม่ก่อให้เกิดความท้าทายด้านมลพิษอันเนื่องมาจากการผลิตแบตเตอรี่ การชาร์จพลังงาน และการรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Deutsche Post DHL Group ใน ‘Mission 2050’ หรือการปลดปล่อยคาร์บอนเท่ากับศูนย์ภายในปี 2050 โซลูชันการขนส่งสินค้าที่ให้บริการโดย PEN UAS จะสนับสนุน DHL สู่เส้นทางการปฏิบัติการที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อการปกป้องสภาพอากาศ

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Airfreight Logistics เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Airfreight Logistics หรือคลิกที่นี่