Deutsche Post DHL Group รั้งตำแหน่งผู้นำด้านการจัดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยตำแหน่งฝึกงานราว 2,000 ตำแหน่งทั่วเยอรมนีสำหรับปี 2020 สำหรับสายอาชีพมากกว่า 20 สาย รวมถึงสายพาณิชย์-เทคนิค ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ให้การฝึกอบรมวิศวกรเมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า Deutsche Post DHL Groupมีสถานที่ฝึกอบรมทั่วเยอรมนีสำหรับหลักสูตรสองปี เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งพัสดุ การขนส่งด่วน และบริการไปรษณีย์

ในส่วนของสายการบริหารธุรกิจ Deutsche Post DHL Group มีหลักสูตรฝึกอบรมหลายสาขา เช่น การรับจัดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการตลาดแบบไดอะล็อก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหลักสูตรควบระหว่างวิชาการและฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัทฯ ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการจากหลักสูตรดังกล่าวทั้งหมด 16 หลักสูตรในสาขาการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Deutsche Post DHL Group เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในเยอรมนีรวมทั้งทั่วโลก กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานราว 550,000 คน ในจำนวนนี้ 220,000 คนเป็นพนักงานที่ประจำการอยู่ในเยอรมนี หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัทฯ มีความหลากหลาย และเหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ก้าวแรกในโลกของการทำงาน ในปีการศึกษา 2019 กลุ่มบริษัทฯ เปิดรับนักศึกษา 2,000 คน และมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกราว 32,000 คน หลักสูตรเปิดสำหรับนักศึกษาทั่วเยอรมนี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกประเภท